I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim po konserwacji

Listopad 7, 2019 at 7:36 am · ·

Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim po konserwacji

Z końcem sierpnia br. zakończone zostały prace konserwatorskie przy Piecie z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim.

Rzeźba jest stale eksponowana w niszy bocznej nawy wnętrza kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim, od niedawna za przesłoniętą pleksi ramą. Zarówno wcześniejsze uszkodzenia jak i warunki przechowywania oraz użytkowania rzeźby przyczyniły się do jej stanu zachowania. Nie była ona przez długi czas oczyszczana, dlatego jej powierzchnia była mocno zanieczyszczona przede wszystkim grubą warstwą kurzu, pyłów i pajęczyn. Na niektórych częściach zalegały ciemne nawarstwienia oraz mocno żółte przebarwienia i plamy. W dolnych partiach była popryskana parafiną pochodzącą od świec używanych w kościele w jej pobliżu. Pod ciemną warstwą zanieczyszczeń widoczne były niewielkie fragmenty pozostałe po całościowym opracowaniu malarskim powierzchni piety (karnacje, włosy, szaty, tron). Niektóre części miały charakter późniejszego przemalowania (rana w boku oraz rany przebite w dłoniach i stopie Jezusa).

Rzeźba od dawna była uszkodzona: brakuje prawej nogi Jezusa od kolana w dół oraz wysuniętej części stopy lewej jego nogi ze wszystkimi palcami, kilku palców w lewej dłoni Marii oraz prawej dłoni Jezusa; dużego prostokątnego fragmentu górnej części lewego boku tronu oraz fragmentu w podstawie z tej samej strony. W różnych wystających częściach są liczne mniejsze wyszczerbienia oraz brakuje cierni w koronie na głowie Jezusa.

Pieta została przywieziona do Pracowni Konserwacji Zabytków w Muzeum Zamkowym w Malborku w końcu 2018 roku, aby zostać poddana kompleksowej konserwacji przez konserwatorkę zbiorów muzealnych MZM, Jolantę Ratuszną. Zgodę na opracowany wcześniej przez nią program prac wydał Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z Delegaturą w Elblągu. Rzeźbę wykonano około 1410 roku ze skały wapienno-krzemionkowej typu opoka, jej skład mineralny skały sprawia, że nie jest ona odporna na niszczące działanie wody, dlatego użycie wody w pracach konserwatorskich musiało być ograniczone do minimum.

Zlecono badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego z powierzchni rzeźby jeszcze przed rozpoczęciem jej oczyszczania. Przeprowadziła je Pani mikrobiolog, naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Magdalena Dyda. Z wyhodowanych w laboratorium próbek pobranych z powierzchni piety zidentyfikowała pod mikroskopem liczne kolonie grzybów strzępkowych, bakterii i drożdżaków, które zasiedlały w dużej liczbie m.in. powierzchnię ręki oraz policzek figury Jezusa i czoło figury Marii. Analiza grzybów pleśniowych wykazała obecność silnie patogennych gatunków. Obecność bardzo licznych mikroorganizmów wynikała z dużego zanieczyszczenia powierzchni rzeźby po długotrwałym przechowywaniu jej w otwartej przestrzeni kościoła, co więcej – udostępnionej powszechnie, jako obiektu kultu religijnego. Na podstawie wyników analiz można było wybrać odpowiedni preparat dezynfekcyjny, którym została potraktowana cała powierzchnia rzeźby. Umożliwiło to w pełni bezpieczne dla konserwatora przystąpienie do jej oczyszczania.

W marcu 2019 roku przedstawiciele Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Anna Tomkowska i Radosław Tusznio, z udziałem Jolanty Ratusznej pobrali próbki do specjalistycznych badań warstw malarskich i złoceń z powierzchni rzeźby. Wykonano również fotografie wybranych miejsc z widocznymi fragmentami opracowania malarskiego rzeźby przenośnym mikroskopem 3D, HIROX. Następnie, już w warunkach laboratoryjnych, materiał badawczy dokładnie przeanalizowano pod kątem stratygrafii, rodzaju spoiw i pigmentów malarskich. W wyniku tych analiz określono oryginalną kolorystykę na większej powierzchni rzeźby. Wszystkie fragmenty malarskie zostały odsłonięte spod nawarstwień i zabezpieczone przed odpadaniem.

Po etapie badań rzeźbę sukcesywnie oczyszczano, przede wszystkim z użyciem pasty kauczukowej Arte Mundit Remmers i wybranych rozpuszczalników oraz detergentu. Oprócz tego użyto pod ścisłą kontrolą konserwatorską techniki laserowej na niektórych fragmentach rzeźby do usunięcia najciemniejszych nawarstwień, które były nie rozpuszczalne chemicznie. W tym zakresie zaproszono do współpracy Laboratorium Technik Optoelektronicznych Restauro Sp. z o.o. w Toruniu. Małe fragmenty były doczyszczane ręcznie. Po odsłonięciu powierzchni spod ciemnych plam konieczne były kompresy usuwające żółte plamy oraz parafinę. Usunięto czerwoną współczesną farbę z ran dłoni Jezusa, a następnie delikatnie zaakcentowano te miejsca w sposób konserwatorski.

W dalszym etapie podklejono rozwarstwienia kamienia oraz uzupełniono liczne płytkie ubytki, aby uniemożliwić pogłębienie zniszczeń. Uzupełnienia scalono kolorystycznie do koloru kamienia. Oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie żelazną kotwę znajdującą się od spodu z tyłu rzeźby. Analiza mikrobiologiczna powierzchni rzeźby po konserwacji stwierdziła wystarczającą skuteczność zabiegów dezynfekcji i oczyszczania, aby można było rzeźbę bezpiecznie eksponować. Cały proces konserwacji został szczegółowo udokumentowany fotograficznie.

Zdjęcia w UV rzeźby Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Marzec 30, 2019 at 7:36 am · ·

Zdjęcia w UV rzeźby Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 30 marca br. zostały wykonane fotografie piety z Nowego Miasta Lubawskiego w świetle ultrafioletowym. Obrazują one dokładnie miejsca ubytków, które były wcześniej uzupełniane, na ich powierzchni uwidocznił się jasno-świecący klej współczesny, którego zacieki są widoczne na tylnej i bocznej części rzeźby. Inne jasno-świecące miejsca wskazują na fragmenty warstw malarskich (być może wtórnych) na powierzchni. Fotografie posłużą jako dokumentacja stanu zachowania przed przystąpieniem do prac konserwatorskich.

Spotkanie zespołu projektowego

Marzec 26, 2019 at 7:37 am · ·

Spotkanie zespołu projektowego

26 marca w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyło się spotkanie sprawozdawczo-organizacyjne uczestników projektu badawczego. Obrady otworzył dyrektor, Janusz Trupinda. Po omówieniu postępów prac i realizacji dotychczasowych zadań oraz dyskusji nad sprawami merytorycznymi, przystąpiono do oględzin Piety z Nowego Miasta Lubawskiego, która od grudnia 2018 roku znajduje się pod opieką Muzeum Zamkowego i przygotowywana jest do prac konserwatorskich.

Pobranie próbek do badań warstw malarskich z rzeźby Pieta z Kościoła Św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Marzec 19, 2019 at 7:38 am · ·

Pobranie próbek do badań warstw malarskich z rzeźby Pieta z Kościoła Św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Przystąpiono do prac przygotowawczych do planowanej wcześniej konserwacji rzeźby.W dniu 19 marca 2019 roku przedstawiciele Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w składzie: Anna Tomkowska i Radosław Tusznio wraz z konserwatorem zbiorów muzealnych Muzeum Zamkowego w Malborku Jolantą Ratuszną wykonali prace, w wyniku których pobrano próbki do badań specjalistycznych z powierzchni rzeźby. Wykonano również fotografie wybranych miejsc na rzeźbie przenośnym mikroskopem 3D – HIROX.Ponadto do podobnych badań specjalistycznych temu samemu zespołowi badawczemu przekazano wcześniej pobrane próbki warstw malarskich i nawarstwień z rzeźby św. Elżbieta pochodzącej z Muzeum Narodowego w Gdańsku. W kolejnym etapie, już w warunkach laboratoryjnych, próbki zostaną dokładnie przeanalizowane różnymi metodami badawczymi pod kątem stratygrafii, rodzaju spoiw i pigmentów malarskich oraz spoiw nawarstwień. W analizie wyników badań zostaną wykorzystane wstępne pomiary wykonane wcześniej na rzeźbie pieta przenośnym spektrometrem XRF przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskanie końcowych wyników analiz badawczych jest zaplanowane na koniec kwietnia br.W tym samym dniu specjalista techniki laserowej, Roman Ostrowski, reprezentant Instytutu Optoelektroniki WAT wraz z przedstawicielami MZM wykonał próby oczyszczania laserowego w czterech wybranych miejscach na piecie. Próby miały na celu wstępne określenie możliwości usunięcia ciemnych nawarstwień w sposób nie uszkadzający powierzchni rzeźby. W najbliższym czasie zostaną wykonane kolejne testy usuwania zanieczyszczeń przy użyciu innych metod tak, aby można było dokonać wyboru najlepszego sposobu oczyszczenia całej powierzchni rzeźby.

Badania mikrobiologiczne rzeźby Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Styczeń 9, 2019 at 7:07 pm · ·

Badania mikrobiologiczne rzeźby Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 9 stycznia 2019 roku odbyła się wizyta mikrobiologa, naukowca Uniwersytetu Warszawskiego, Pani dr Magdaleny Dyda, przedstawiciela firmy RDLS sp. z o.o. w Pracowni Konserwacji Zabytków w Muzeum Zamkowym w Malborku. Wówczas to zostały pobrane próbki zanieczyszczeń z różnych miejsc z powierzchni rzeźby dwoma metodami: na sterylną bibułę i na wymazówkę. Dla oznaczenia rodzaju mikroorganizmów materiał badawczy został przeniesiony i wyhodowany na dwóch różnych podłożach: agarowym i kazeinowym. Z wyhodowanego w laboratorium materiału zidentyfikowano pod mikroskopem liczne kolonie grzybów strzępkowych, bakterii i drożdżaków. Stwierdzono, że bakterie i drożdżaki zasiedlały w dużej liczbie m.in. powierzchnię ręki oraz policzek figury Jezusa i czoło figury Marii. Analiza grzybów pleśniowych wykazała obecność silnie patogennych gatunków.