I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Zdjęcia w UV rzeźby Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Marzec 30, 2019 at 7:36 am · ·

Zdjęcia w UV rzeźby Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 30 marca br. zostały wykonane fotografie piety z Nowego Miasta Lubawskiego w świetle ultrafioletowym. Obrazują one dokładnie miejsca ubytków, które były wcześniej uzupełniane, na ich powierzchni uwidocznił się jasno-świecący klej współczesny, którego zacieki są widoczne na tylnej i bocznej części rzeźby. Inne jasno-świecące miejsca wskazują na fragmenty warstw malarskich (być może wtórnych) na powierzchni. Fotografie posłużą jako dokumentacja stanu zachowania przed przystąpieniem do prac konserwatorskich.

Spotkanie zespołu projektowego

Marzec 26, 2019 at 7:37 am · ·

Spotkanie zespołu projektowego

26 marca w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyło się spotkanie sprawozdawczo-organizacyjne uczestników projektu badawczego. Obrady otworzył dyrektor, Janusz Trupinda. Po omówieniu postępów prac i realizacji dotychczasowych zadań oraz dyskusji nad sprawami merytorycznymi, przystąpiono do oględzin Piety z Nowego Miasta Lubawskiego, która od grudnia 2018 roku znajduje się pod opieką Muzeum Zamkowego i przygotowywana jest do prac konserwatorskich.

Pobranie próbek do badań warstw malarskich z rzeźby Pieta z Kościoła Św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Marzec 19, 2019 at 7:38 am · ·

Pobranie próbek do badań warstw malarskich z rzeźby Pieta z Kościoła Św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Przystąpiono do prac przygotowawczych do planowanej wcześniej konserwacji rzeźby.W dniu 19 marca 2019 roku przedstawiciele Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w składzie: Anna Tomkowska i Radosław Tusznio wraz z konserwatorem zbiorów muzealnych Muzeum Zamkowego w Malborku Jolantą Ratuszną wykonali prace, w wyniku których pobrano próbki do badań specjalistycznych z powierzchni rzeźby. Wykonano również fotografie wybranych miejsc na rzeźbie przenośnym mikroskopem 3D – HIROX.Ponadto do podobnych badań specjalistycznych temu samemu zespołowi badawczemu przekazano wcześniej pobrane próbki warstw malarskich i nawarstwień z rzeźby św. Elżbieta pochodzącej z Muzeum Narodowego w Gdańsku. W kolejnym etapie, już w warunkach laboratoryjnych, próbki zostaną dokładnie przeanalizowane różnymi metodami badawczymi pod kątem stratygrafii, rodzaju spoiw i pigmentów malarskich oraz spoiw nawarstwień. W analizie wyników badań zostaną wykorzystane wstępne pomiary wykonane wcześniej na rzeźbie pieta przenośnym spektrometrem XRF przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskanie końcowych wyników analiz badawczych jest zaplanowane na koniec kwietnia br.W tym samym dniu specjalista techniki laserowej, Roman Ostrowski, reprezentant Instytutu Optoelektroniki WAT wraz z przedstawicielami MZM wykonał próby oczyszczania laserowego w czterech wybranych miejscach na piecie. Próby miały na celu wstępne określenie możliwości usunięcia ciemnych nawarstwień w sposób nie uszkadzający powierzchni rzeźby. W najbliższym czasie zostaną wykonane kolejne testy usuwania zanieczyszczeń przy użyciu innych metod tak, aby można było dokonać wyboru najlepszego sposobu oczyszczenia całej powierzchni rzeźby.

Badania mikrobiologiczne rzeźby Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Styczeń 9, 2019 at 7:07 pm · ·

Badania mikrobiologiczne rzeźby Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 9 stycznia 2019 roku odbyła się wizyta mikrobiologa, naukowca Uniwersytetu Warszawskiego, Pani dr Magdaleny Dyda, przedstawiciela firmy RDLS sp. z o.o. w Pracowni Konserwacji Zabytków w Muzeum Zamkowym w Malborku. Wówczas to zostały pobrane próbki zanieczyszczeń z różnych miejsc z powierzchni rzeźby dwoma metodami: na sterylną bibułę i na wymazówkę. Dla oznaczenia rodzaju mikroorganizmów materiał badawczy został przeniesiony i wyhodowany na dwóch różnych podłożach: agarowym i kazeinowym. Z wyhodowanego w laboratorium materiału zidentyfikowano pod mikroskopem liczne kolonie grzybów strzępkowych, bakterii i drożdżaków. Stwierdzono, że bakterie i drożdżaki zasiedlały w dużej liczbie m.in. powierzchnię ręki oraz policzek figury Jezusa i czoło figury Marii. Analiza grzybów pleśniowych wykazała obecność silnie patogennych gatunków.