I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Zespół

dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK

Historyk sztuki, adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od wielu lat prowadzi badania nad rzeźbą gotycką XIV i XV wieku, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki regionu pokrzyżackiego na tle europejskim, czego efektem była opublikowana w 2006 rozprawa doktorska poświęcona rzeźbie gdańskiej ok. 1400 r., katalog wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Gdańsku (2007) oraz szereg artykułów dedykowanych typowi Pięknych Madonn. Zajmuje się także powiązaniami średniowiecznej sztuki i pobożności (funkcja dzieł sztuki sakralnej w kulcie i praktyce religijnej), co znalazło swój wyraz w rozprawie habilitacyjnej Tu ergo flecte genua tua. Sztuka a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonnego do połowy XV wieku (2013). Efektem studiów regionalnych są monografie: (z Juliuszem Raczkowskim i Tomaszem Kowalskim), Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia / Medieval wall paintings in burghers houses of the Old and New Town of Toruń z 2017 r. oraz (z Juliuszem Raczkowskim i Piotrem Olińskim) Księga klasztorów ziemi chełmińskiej, t. Chełmno, 2019. Ważnym przedmiotem jej badań w ostatnich latach jest również spuścizna rękopiśmienna: jest współautorką katalogu kodeksów średniowiecznych BUMK w Toruniu (2016), redaktorem naukowym i współautorką monografii pelplińskiego Graduału L13 (2019), autorką kilku monograficznych artykułów poświęconych wybranym rękopisom średniowiecznym (w tym – Złotemu Kodeksowi Gnieźnieńskiemu), oraz inicjatorką toruńskiego cyklu konferencyjnego Textus et pictura.

Więcej: http://www.odk.umk.pl/dr-hab-monika-jakubek-raczkowska-prof-umk/

dr hab. Marek Walczak

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 2007 roku Kierownik Katedry Sztuki Średniowiecznej, od 2016 roku Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta licznych stypendiów w Rzymie (Biblioteca Hertziana – Max Planck Institut), Londynie (Warburg Institute), Wolfenbüttel (Herzog August Bibliothek), Monachium (Zentralinstitut für Kunstgeschichte), Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas) Pradze (Uniwersytet Karola). Uczestnik kilkudziesięciu kongresów i konferencji w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, Litwie i innych. Autor ok. 170 publikacji, artykułów i recenzji książek. Zainteresowania badawcze: sztuka średniowieczna, zwłaszcza średniowiecza i późnego średniowiecza, głównie w Polsce, na Śląsku, w Czechach i krajach niemieckojęzycznych, rzeźba i malarstwo gotyckie, hagiografia, ikonografia. Kierownik kilku projektów naukowych dotyczących nekropolii królewskiej w katedrze krakowskiej, poświęconych portretom biskupów krakowskich od ok. 1000 roku do czasów współczesnych oraz w klasztorze Dominikanów w Krakowie.

dr Matthias Weniger

Od 2003 roku kurator zbiorów Malarstwa i Rzeźby do roku 1550 w Bawarskim Muzeum Narodowym w Monachium. Od 2005 roku zajmuje się badaniami tzw. Pięknych Piet wyprodukowanych w Pradze około 1400 roku oraz zagadnieniem ich eksportu na tereny dzisiejszej Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i innych regionów, a także kwestią adaptacji praskich formuł na tak odległych obszarach, jak Północne Włochy czy Hiszpania.

dr Wojciech Bartz

Adiunkt w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe to: mineralogia pyłów i aerozoli atmosferycznych, zastosowanie i przetwórstwo surowców skalnych, mineralogia tworzyw nieorganicznych (historycznych i współczesnych tworzyw ceramicznych spiekanych, oraz materiałów wiążących), zastosowanie badań mineralogiczno-petrograficznych na polu konserwacji i ochrony zabytków.

mgr Monika Czapska

Historyk sztuki, adiunkt w Muzeum Zamkowym w Malborku. Ukończyła studia z historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2009 roku zatrudniona w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Zamkowego w Malborku, od 2010 jako opiekun Kolekcji Rzeźby. Doktorantka WSHHSiA w Uniwersytecie Gdańskim.

mgr Weronika Grochowska

Historyk sztuki; pracuje w Muzeum Narodowym w Gdańsku, obecnie w Oddziale Sztuki Dawnej jako opiekun Pracowni Rzeźby, wcześniej w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zbiorów; brała udział w projektach związanych z digitalizacją muzealiów i badaniem strat wojennych; doktorantka na Wydziałowych Studiach Historii, Historii Sztuki i Archeologii na Uniwersytecie Gdańskim, przygotowuje rozprawę doktorską na temat nastaw ołtarzowych z terenu dawnego państwa zakonu krzyżackiego w Prusach; stypendystka Instytutu Herdera w Marburgu i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

mgr Jolanta Ratuszna

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalista w zakresie konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego. Od 2002 roku konserwator zbiorów muzealnych w Muzeum Zamkowym w Malborku. Od 2016 roku także absolwentka Podyplomowych Studiów Konserwacji Drewna na SGGW w Warszawie. Posiada doświadczenie w konserwacji oraz badaniach rzeźby i detali wykonanych z różnorodnych kamieni naturalnych i sztucznych, ceramiki, a także rzemiosła artystycznego, zabytków bursztynnictwa oraz małych form meblarskich.

mgr Agnieszka Ruszkowska

Konserwator Dzieł Sztuki, absolwentka Wydziału Sztuki Pięknych UMK oraz studiów podyplomowych na Wydziale Chemii UJ. Specjalizuje się w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Zainteresowania badawcze dotyczą tzw. nieniszczących technik analitycznych dla dzieł sztuki, a zwłaszcza zagadnień związanych z identyfikacją składu polichromii i określeniem sposobu jej wykonania. Od 2007 roku zatrudniona w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Zamkowego w Malborku.

mgr Kamila Ślefarska

Konserwator i restaurator dzieł sztuki w zakresie rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych, rzemiosła artystycznego, sztuki sakralnej oraz zabytków architektury. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku konserwatora Muzeum Zamkowego w Malborku, a także w prywatnych pracowniach konserwacji. Od 2011 r. prowadzi w Gdańsku prywatną praktykę zawodową, a od 2018 r. zatrudniona w Muzeum Narodowym w Gdańsku na stanowisku adiunkta konserwatorskiego.

Specjalizacja w materiałach takich jak: marmur, wapień, piaskowiec, granit, alabaster, ceramika, gips, sztuczny kamień, kość słoniowa i materiały pokrewne, róg.

współpraca przy projekcie:

dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK

Historyk sztuki, adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zainteresowanie badawcze koncentruje na sztuce państwa zakonnego w Prusach, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznej architektury i wystroju (rzeźba architektoniczna, malarstwo ścienne i in.) oraz rzeźby snycerskiej i malarstwa tablicowego, przede wszystkim w kontekście problemów zabytkoznawczych i konserwatorskich. Jest autorem lub współautorem czterech monografii (w tym opracowania fenomenu Kolegiów Apostolskich na terenie państwa zakonnego w Prusach, 2013, oraz tzw. Poliptyku Toruńskiego, 2016), autorem szeregu artykułów przyczynkowych i monograficznych poświęconych sztuce terenów pokrzyżackich, redakcji naukowych siedmiu tomów wieloautorskich oraz kilku recenzji naukowych. Ważne miejsce w prowadzonych przez niego pracach badawczych (zwłaszcza z wykorzystaniem instrumentarium tzw. badań nieniszczących) zajmuje problematyka zabytkoznawcza sztuki gotyckiej, z naciskiem na technikę i technologię oraz materiałoznawstwo.

Więcej: http://www.architekturawnetrz.umk.pl/pracownia-architektury-wnetrz/dr-hab-juliusz-raczkowski/